Maria Nowak

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego

Lista publikacji

Monographs:

 1. Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach [= The Journal of juristic Papyrology Supplement Series XXIII], Warsaw 2015, 490 + XVII pp.
 2. Poemat Papirusu z Derveni: wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, J. Łazicki, M. Nowak, K. Pietruczuk (eds.), Poznań 2008

Articles:

 1. ‘Between the Fisc and the Bond of Blood: Hereditary Rights of Illegitimate Children in the Gnomon’, forthcoming.
 2. with Tomasz Derda, ‘Will of Ploution son of Ischyrion from Oxyrhynchos, a weaver (?)’, forthcoming.
 3. with Agnieszka Kacprzak, ‘Foundlings in the Greco-Roman world. Status and the (im-)possibility of adoption’, forthcoming.
 4. with Esther Garel, ‘Monastic Wills: The Continuation of Late Roman Legal Tradition?’, [in:] M. Choat, M.Giorda (eds.), Writing and Communication in Early Egyptian Monasticism [= TSEC 9], Leiden, Boston 2017, pp. 108-128.
 5. ‘Wpływ nastrojów społecznych na kształtowanie prawa w późnej starożytności. Dzieci pozamałżeńskie w konstytucjach Konstantyna Wielkiego’, [in:] T. Giaro (red.), Źródła prawa – teoria i praktyka, Warszawa 2017, pp. 95-116.
 6. The Fatherless and Family Structure in Roman Egypt’, [in:] D. Leăo, G. Thür, Symposion 2015, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra 1–4 Setembro 2015), Vienna 2015, pp. 100-114.
 7. ‘Dzieci pozamałżeńskie w świetle źródeł papirusowych z rzymskiego Egiptu’, U SCHYŁKU STAROŻYTNOŚCI STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE 14 (2015), pp. 9-29.
 8. with Tomasz Derda, ‘Will of [—]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos. P. Oxy. ii 379 descr.’, [in:] Z. Benincasa, J. Urbanik (eds.), Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, Warsaw 2016, pp. 135-143
 9. Gnomon, Idios Logos, in: The Encyclopedia of Ancient History, eds. R. Bagnall et alii (Wiley and Sons), 2015 online edition (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444338386.wbeah25053/abstract)
 10. ‘Ways of describing illegitimate children vs. their legal situation’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 193 (2015), pp. 207-219
 11. adopcja; apagoge; apokeryksis; Ateny (prawo); atimia; dike; dziedziczenie beztestamentowe; dziedziczenie testamentowe; emporikai dikai; epikleros; Gortyna (prawo); graphe; horkos; hybris; kradzież; małżeństwo (okres klasyczny); metojkowie; moicheia; najem; niewolnicy i wyzwoleńcy (okres klasyczny); nomos; nothos; posag; prawo (greckie); prawo Peryklesa; psephisma; sądownictwo (ateńskie); sprzedaż; szkoda w cudzym majątku; umowa (okres klasyczny); Wielki Kodeks z Gortyny; własność (okres klasyczny); zabójstwo; zaręczyny [in:] Wielka Encyklopedia Prawa, I, Prawa świata antycznego, Warszawa 2014.
 12. with Esther Garel, ‘Mnisze i świeckie testamenty z koptyjskiej Dżeme’ [Monastic and secular wills from Coptic Jeme], Studia Źródłoznawcze. U Schyłku Starożytności 13 (2014), pp. 191-210
 13. ‘The hereditary rights of the extramarital children in light of the law of papyri’, [in:] Inheritance, law and religions in the ancient and mediaeval worlds, Paris 2014
 14. ‘Dryton’s wills reconsidered’, Revue Internationale des droits de l’antiquité 59 (2012), pp. 241-251
 15. with Tomasz Derda, ‘Two wills from Oxyrhynchos’, JJurP XLII (2012), pp. 101-115
 16. with Bartosz Wojciechowski, ‘Elements of legal practice in Christian Nubia’, JJurP XLII (2012), pp. 195-228
 17. ‘The substitution of heirs in wills from Roman Egypt’, Zeszyty Prawnicze UKSW 12.1 (2012), pp. 173-179
 18. ‘The function of witnesses in the wills from late antique Egypt’, [in:] P. Schubert (ed.), Actes du 26e Congrès international de papyrology Genève, 16–21 août 2010, Geneva 2012, pp. 573-58
 19. ‘Mancipatio and its life in late-Roman law’, JJurP XLI (2011), pp. 103-122
 20. Losy mancypacji i testamentum per aes et libram w okresie pryncypatu i późnego Cesarstwa w świetle dokumentów praktyki prawnej’, Czasopismo Prawno-Historyczne LXIII (2011) z. 2, pp. 241-259
 21. ‘Non Omnis Moriar – the Funeral and After-Death Ceremonies In the Light of Funerary Clauses in Egyptian Wills’, [in:] L. Ożarowska, K. Sekita. J. Simon, Feast, Play and Celebration in the Ancient World, Warszawa 2011, pp. 117-126
 22. Indices, [w:] J. Modrzejewski, Droit et justice dans le monde grec et hellenistique[= JJP Supplement Series 10], Warszawa 2011
 23. Titius heres esto. The role of the legal practice in the law-creation in late antiquity’, Journal of Juristic Papyrology (JJurP) XL (2010), pp. 161-184
 24. ‘TITUS HERES ESTO. Rola praktyki prawnej w procesie tworzenia prawa w późnej starożytności’, U schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze 10 (2011), pp. 89-110
 25. ‘Defining Prostitution in Athenian Legal Rethorics’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/The Legal History Review 78 (2010), pp. 183-197
 26. ‘Miejsce prostytucji w ateńskiej sferze ‘sacrum’ w okresie klasycznym’, Zeszyty Prawnicze 9.1 (2009), pp. 123-143
 27. ‘Non omnis moriar: Pogrzeby, groby i ceremonie pośmiertne w tekstach prawa rzymskiego’, Mówią Wieki 11 (2009), pp. 9-13
 28. Papirus z Derveni – opis znaleziska, [in:] Poemat Papirusu z Dereni: wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz, pp. 13-21
 29. ‘Uwagi o prostytucji w Atenach w V i IV w. p.n.e.’, Przegląd historyczny 98 (2008), pp. 329–350
 30. ‘Pozycja prawna i obyczajowa heter w Atenach epoki klasycznej’, [in:] Gendźwiłł, A. Izdebski, D. Jasiński, R. Toczko (eds.), Formy organizacji życia społecznego w starożytności, Poznań 2006, ss. 33-41
 31. ‘Wizja kobiet w Dziejach – uniwersalny obraz czy sposób, by podzielić ludzi na Greków i barbarzyńców”, [in:] A. Gendźwiłł, A. Izdebski, E. Sroczyńska (eds.), Przemiany mentalności w kulturach starożytnych, Poznań 2005, pp. 43- 51.